UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO XÉT CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2017 (ĐỢT BỔ SUNG) DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

11:56, 09/07/2020
2037
0

I. ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYÊN NGÀNH

Điều kiện được xét chuyên ngành 

- Sinh viên chuẩn bị vào học kỳ 7, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổng số tín chỉ tích lũy: ≥ 66 (không tính học phần GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)

Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

- Đạt chuẩn Anh văn theo Điều 05 trong “Thông báo sửa đổi điều 1,5 và 6 trong Quy định học tiếng Anh  trình độ đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-KHTN-ĐT ngày 06/09/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM:

“Chuẩn trình độ tiếng Anh khi học các học phần chuyên ngành: SV phải hoàn tất 4 học phần Anh văn trong chương trình đào tạo gồm: AV1, AV2, AV3, AV4 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B1.2”.

II. QUY TRÌNH XÉT CHUYÊN NGÀNH:

Đợt chính thức:

- 12/12 - 22/12: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký:       https://tinyurl.com/DKCNK2017

 - 24/12: Công bố kết quả dự kiến (tổ cố vấn học tập thống kê và xuất kết quả ban đầu)

 - 26/12 – 30/12: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 05/01/2020: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

Đợt bổ sung (tháng 07/2020 – dành cho sinh viên chưa xét chuyên ngành đợt chính thức):

- 12/07 - 16/07: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký: https://tinyurl.com/DKCNBSK2017

 - 18/07: Công bố kết quả dự kiến 

 - 19/07 – 22/07: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 26/07/2020: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

BCN. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273