UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Mục tiêu

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn bị cho các cử nhân công nghệ sinh học kiến thức, kỹ năng thực hành, kỹ năng cá nhân và thái độ phù hợp cho việc học tiếp các bậc học cao hơn, làm nghiên cứu viên hoặc sẵn sàng để đào tạo thêm cho các công việc khác như: kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn kỹ thuật, quản lý thương hiệu, chuyên viên, cán bộ quản lý và giảng viên trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ sinh học.

MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Trang bị kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cơ bản, sinh học nền tảng, kỹ thuật và công nghệ sinh học giúp sinh viên có đủ năng lực tìm hiểu các vấn đề liên quan các lĩnh vực CNSH khác nhau như: công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y dược, vật liệu y sinh, v.v.

- Trang bị kỹ năng thực hành cơ bản trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về công nghệ sinh học.

- Trang bị các kỹ năng cá nhân cơ bản như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, viết báo cáo, giải quyết vấn đề. Rèn luyện tư duy logic, tư duy phản biện, tinh thần trách nhiệm và tính trung thực.

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273