UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học

Tuyển sinh Đại học

Chương trình Đào tạo: - Ngành Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/info.html - Ngành Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-nganh-cnsh/info.html
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273