UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo v/v xét chuyên ngành và liên thông cho sinh viên khóa 2018

14:18, 08/02/2021
2986
0

I. ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYÊN NGÀNH

Điều kiện được xét chuyên ngành

Sinh viên chuẩn bị vào học kỳ 6, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổng số tín chỉ tích lũy: ≥ 66 (không tính học phần GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)

- Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

- Đạt chuẩn Anh văn theo Điều 05 trong “Thông báo sửa đổi điều 1,5 và 6 trong Quy định học tiếng Anh  trình độ đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-KHTN-ĐT ngày 06/09/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM:

“Chuẩn trình độ tiếng Anh khi học các học phần chuyên ngành: SV phải hoàn tất 4 học phần Anh văn trong chương trình đào tạo gồm: AV1, AV2, AV3, AV4 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B1.2”.

II. QUY TRÌNH XÉT CHUYÊN NGÀNH:

Đợt chính thức:

- 19/02 - 22/02: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký: https://tinyurl.com/DKCNK2018       

 - 24/02: Công bố kết quả dự kiến. (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2018)

 - 25/02 – 26/02: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 02/03/2021: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

Đợt bổ sung (tháng 07/2021 – dành cho sinh viên chưa xét chuyên ngành đợt chính thức):

- 12/07 - 16/07: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký:  https://tinyurl.com/DKCNBSK2018                       

 - 18/07: Công bố kết quả dự kiến (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2018)

 - 19/07 – 22/07: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 26/07/2021: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

III. QUY TRÌNH XÉT LIÊN THÔNG: (xem điều kiện đăng ký xét tuyển tại link: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-lien-thong-dai-hoc-cao-hoc-1609399949/chuong-trinh-lien-thong-ap-dung-cho-khoa-2018-.html)

- Thời gian đăng ký: 19/02/2021 - 22/02/2021: Sinh viên đăng ký xét liên thông nộp đơn trực tiếp tại VPK SH-CNSH hoặc theo địa chỉ email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn bằng email sinh viên (scan phiếu đăng ký xét chuyên ngành đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của sinh viên) với tiêu đề “Đăng ký xét liên thông BSMS”

- Thời gian phỏng vấn và xét tuyển (dự kiến): 24/02 - 26/02/2021 

 - Công bố kết quả chính thức: 02/03/2021 .

 (xem tại link: https://tinyurl.com/DSlienthongK2018).

- Lưu ý: do đây là năm đầu tiên xét liên thông nên các bạn nào chưa có đủ điều kiện anh văn tương đương B1.2 thì cũng có thể nộp hồ sơ nếu đã đủ điều kiện anh văn chuyên ngành, hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét thêm các điều kiện khác để có thể cho các bạn bổ sung anh văn sau.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273