THÔNG BÁO

V/v. Triển khai dạy và học online cho Sinh viên tất cả các khóa - MỚI

CẬP NHẬT (ngày 09/04/2020)

Khoa SH-CNSH tiếp tục triển khai mở và dạy trực tuyến các học phần lý

thuyết trong học kỳ này cho sinh viên ngành SH và CNSH.

Do đó, toàn thể SV ở cả 2 ngành SH và CNSH cần xem xét để điều chỉnh

bổ sung học phần lý thuyết được mở trong học kỳ này với hình thức học online

nhằm tranh thủ thời gian tích lũy tín chỉ trong thời gian tránh dịch theo lộ trình

như sau:

1. Từ 9hAM ngày 09/04/2020 đến 18h ngày 10/04/2020: Phòng Đào

tạo hỗ trợ triển khai điều chỉnh đăng ký học phần ONLINE ĐÃ MỞ Ở

ĐỢT 1 (gồm các học phần tự chọn lý thuyết giai đoạn chuyên ngành

khóa 17 trở về trước).

Từ 9hAM ngày 13/04/2020 đến 18h ngày 15/04/2020 : Phòng Đào

tạo hỗ trợ triển khai điều chỉnh đăng ký học phần ONLINE ĐÃ MỞ Ở

ĐỢT 2. (gồm các học phần bắt buộc lý thuyết cho sinh viên khóa 18, 19

và 17 trở về trước).

Nếu SV đã đăng ký nhưng không thể học online vui lòng vào hủy

môn và sẽ đợi học vào năm sau, theo tinh thần "tự do học thuật". Nếu

SV không hủy môn, đồng nghĩa với việc SV chấp nhận học online.

2. Ngày 12/04/2020 : Khoa sẽ công bố danh sách các môn học sẽ chính

thức được mở học online và thời gian bắt đầu ĐỢT 1 trong học kỳ này

dựa trên số SV đăng ký tại link: https://tinyurl.com/yx6cq665

Ngày 17/04/2020: Khoa sẽ công bố danh sách các môn học sẽ chính

thức được mở học online và thời gian bắt đầu ĐỢT 2 trong học kỳ này

dựa trên số SV đăng ký tại link: https://tinyurl.com/sjfgf5s

Lưu ý:

 
 
 
 
 

Page 2 of 2

1. Các học phần SV đã đăng ký trong học kỳ này nhưng không triển

khai học online, sẽ vẫn giữ nguyên danh sách sinh viên cho đến khi học

phần có thể học offline trở lại.

2. SV có thể liên hệ với GVCN khi có bất kỳ thắc mắc gì trong quá trình

đăng ký và học online.

3. SV có thể tìm hiểu cách sử dụng công cụ học online theo hướng

dẫn:

- Hướng dẫn sử dụng Google Meet :

https://www.youtube.com/watch?v=75LXK90_y98&t=93s

- Hướng dẫn sử dụng Zoom:

https://www.youtube.com/watch?v=_sPhW3qHFeI

- Link sử dụng google classroom:

https://www.youtube.com/watch?v=X0SPEBOhGOQ&t=2s