UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Mốc thời gian cần lưu ý trong năm

23:35, 02/07/2019
5114
0

1. Thời gian nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để xét đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ:

Học viên nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt yêu cầu như qui định tại phòng ĐT Sau đại học để xét ngoại ngữ đầu ra vào một trong các thời điểm dưới đây trong năm:

  • Đợt 1:  5 ngày làm việc trong tuần thứ 1 của tháng 3 trong năm
  • Đợt 2:  5 ngày làm việc trong tuần thứ 1 của tháng 6 trong năm
  • Đợt 3:  5 ngày làm việc trong tuần thứ 1 của tháng 9 trong năm
  • Đợt 4:  5 ngày làm việc trong tuần thứ 1 của tháng 12 trong năm

Phòng ĐT Sau đại học sẽ mở lớp Anh văn 2 kỹ năng (nói-viết) vào tháng 1 và tháng 6.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ:

  • Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1
  • Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7
  • Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10

3. Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng: cuối tháng 4

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273