UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hướng dẫn qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ

10:23, 02/07/2019
4844
0

CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, áp dụng khóa tuyển 2018 (ngày 03/12/2018) [download]
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, áp dụng khóa tuyển 2017 (ngày 18/12/2017) [link]
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, áp dụng khóa tuyển 2016 (ngày 27/08/2016) [link]
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, áp dụng khóa tuyển 2015 (ngày 27/08/2015) [link]
  • Sửa đổi bổ sung Qui định đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành ngày 28/03/2011 (Qui định 317) (ngày 26/12/2014) [link]
  • Qui định đào tạo trình độ Tiến sĩ (Qui định 317) (ngày 28/03/2011) [link]

 

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273