UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông tin tuyển sinh năm 2022

22:58, 07/02/2023
2020
0
• Trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/ 
• Trang thông tin tuyển sinh của khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/tuyen-sinh-dai-hoc.html

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Ngành Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/info.html

- Ngành Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-nganh-cnsh/info.html

- Chương trình Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-sinh-hoc-chat-luong-cao-
1566286586/info.html

- Chương trình Công nghệ Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-cnsh-chat-luong-cao-1566986287/info.html

- Chương trình liên thông Đại học – Cao học (BS-MS): http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-lien-thong-dai-hoc-cao-hoc-1609399949.html

Brochure_TVTS_2022-01Brochure_TVTS_2022-02

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273