UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Danh sách Cố vấn học tập năm học 2022 - 2023

20:25, 30/08/2022
4042
0

STT

Nhóm Sinh viên chia theo Khóa – Ngành

Cố vấn học tập

Email

1

21SHH1 (MSSV 21150012 – 21150247, 113 SV)

Trần Minh Hồng Lĩnh

tmhlinh@hcmus.edu.vn

2

21SHH2 (MSSV 21150248 – 21150394, 113 SV)

Võ Hồ Mỹ Phúc

vhmphuc@hcmus.edu.vn

3

21CSH1 (MSSV 21180006 – 21180277, và 21180395, 110 SV)

Trần Thanh Long

ttlong@hcmus.edu.vn

4

21CSH2 (MSSV 21180278 – 21180394, 109 SV)

Trần Hà Lạc

thlac@hcmus.edu.vn

5

21CNS1 (MSSV 21187001 – 21187211, 65 SV)

Cao Minh Đại

cmdai@hcmus.edu.vn

6

21CNS2 (MSSV 21187212 – 21187288, 66 SV)

Đào Mỹ Linh

dmlinh@hcmus.edu.vn

7

21SH_CLC (55 SV)

Trần Quốc Tân

tqtan@hcmus.edu.vn

8

20SHH1 (MSSV 20150001 – 20150187, 88 SV)

Nguyễn Tiến Dũng

ngdung@hcmus.edu.vn

9

20SHH2 (MSSV 20150188 – 20150317, 88 SV)

Bùi Thị Thu Vân

btthuvan@hcmus.edu.vn

10

20CSH1 (MSSV 20180015 – 20180267, 132 SV)

Lâm Minh Hoàng

lmhoang@hcmus.edu.vn

11

20CSH2 (MSSV 20180269 – 20180428, 127 SV)

Trà Đông Phương

tdphuong@hcmus.edu.vn

12

20CNS1 (MSSV 20187005 – 20187156, 83 SV)

Trương Thị Bích Ngọc

ttbngoc@hcmus.edu.vn

13

20CNS2 (MSSV 20187157 – 20187250, 84 SV)

Nguyễn Trung Hậu

nthau@hcmus.edu.vn

14

20SH_CLC (36 SV)

Đỗ Thường Kiệt

dtkiet@hcmus.edu.vn

15

19SHH1 (MSSV 19150009 – 19150361, 126 SV)

Lê Hương Thủy

lhthuy@hcmus.edu.vn

16

19SHH2 (MSSV 19150363 – 19150802, 117 SV)

Bùi Thị Thu Vân

btthuvan@hcmus.edu.vn

17

19CSH1 (MSSV 19180003 – 19180307, 134 SV)

Lê Mai Hương Xuân

lmhxuan@hcmus.edu.vn

18

19CSH2 (MSSV 19180308 – 19180474, 135 SV)

Vũ Thị Bạch Phượng

vtbphuong@hcmus.edu.vn

19

19CNS1 (MSSV 19187001 – 19187164, 69 SV)

Đặng Thị Tùng Loan

dttloan@hcmus.edu.vn

20

19CNS2 (MSSV 19187165 – 19187250, 69 SV)

Lê Mai Hương Xuân

lmhxuan@hcmus.edu.vn

21

19SH_CLC (16 SV)

Đỗ Thường Kiệt

dtkiet@hcmus.edu.vn

22

22SHH1 (MSSV, 70-80 SV)

Nguyễn Tiến Anh Huy

ntahuy@hcmus.edu.vn

23

22SHH2 (MSSV, 70-80 SV)

Trần Thị Diễm Hương

ttdhuong@hcmus.edu.vn

24

22SHH3 (MSSV, 70-80 SV)

Huỳnh Thanh Thảo

htthao@hcmus.edu.vn

25

22CSH1 (MSSV, 70-80 SV)

Nguyễn Văn Hậu

nvhau@hcmus.edu.vn

26

22CSH2 (MSSV, 70-80 SV)

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

ngtnthanh@hcmus.edu.vn

27

22CSH3 (MSSV, 70-80 SV)

Lý Vĩ Ân

lvan@hcmus.edu.vn

28

22CNS_CLC1 (MSSV, 40-50 SV)

Ngô Bình Thảo Nghi

nbtnghi@hcmus.edu.vn

29

22CNS_CLC2 (MSSV, 40-50 SV)

Ngô Thị Huyền Trang

nthtrang@hcmus.edu.vn

30

22CNS_CLC3 (MSSV, 40-50 SV)

Lê Thị Vĩ Tuyết

ltvtuyet@hcmus.edu.vn

31

22SH_CLC1 (MSSV, 40-50 SV)

Phạm Quốc An

pqan@hcmus.edu.vn

32

22SH_CLC2 (MSSV, 40-50 SV)

Trần Trọng Ngân

ttngan@hcmus.edu.vn

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273