UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Danh sách Tổ Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018 - 2019

Lớp Cán bộ phụ trách Email liên hệ
18SHH1 Lê Hương Thủy huongthuybmt@gmail.com
18SHH2 Đặng Lê Anh Tuấn dlatuan@hcmus.edu.vn
18CSH1 Huỳnh Thúy Oanh htoanh@hcmus.edu.vn
18CSH2 Huỳnh Hữu Luân hhluan@hcmus.edu.vn
18CLC1 Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
18CLC2 Trần Quốc Tân tqtan@hcmus.edu.vn
17SHH1 Trần Thanh Thắng trtthang@hcmus.edu.vn
17SHH2 Bùi Thị Thu Vân btthuvan@hcmus.edu.vn
17CSH1 Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
17CSH2 Hoàng Trọng Minh Quân htmquan@hcmus.edu.vn
17CLC Bùi Thị Như Ngọc btngoc@hcmus.edu.vn
16SHH Đỗ Thường Kiệt dtkiet@hcmus.edu.vn
16CSH Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
15SHH-DTSHPT Bùi Thị Như Ngọc btngoc@hcmus.edu.vn
15SHH-SH Lương Bảo Uyên lbuyen@hcmus.edu.vn
15SHH-SHTV Trịnh Cẩm Tú tctu@hcmus.edu.vn
15SHH-SHDV Đoàn Nguyên Vũ dnvu@hcmus.edu.vn
15SHH-STSHTH Nguyễn Thị Gia Hằng ntghang@hcmus.edu.vn
15SHH-VS Phạm Nguyễn Phương Thảo pnpthao@hcmus.edu.vn
15CSH-CN Ngô Thị Huyền Trang nthtrang@hcmus.edu.vn
15CSH-NN Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
15CSH-YD Ngô Thị Huyền Trang nthtrang@hcmus.edu.vn
15CSH-VLSH Đoàn Nguyên Vũ dnvu@hcmus.edu.vn
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273