UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

CÔNG VĂN: Về việc điều chỉnh điểm Khóa luận tốt nghiệp

15:47, 21/09/2020
1032
0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC

BM. CNSH THỰC VẬT & CHUYỂN HOÁ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2020

CÔNG VĂN

Về việc điều chỉnh điểm Khóa luận tốt nghiệp

   Căn cứ theo Thông báo Hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp đã gửi cho sinh viên ngày 12 tháng 09 năm 2020, Trưởng chuyên ngành CNSH Nông nghiệp quyết định trừ điểm các sinh viên đã vi phạm quy định trong học phần Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành CNSH Nông nghiệp như sau: (link đính kèm)

STT

MSSV

Họ và tên

Điểm báo cáo

Điểm bị trừ

Điểm Khóa luận

Lý do

1

1618061

Phan Hoàng Chí Hiếu

9,5

1,0

8,5

Không hoàn thành chỉnh sửa Khóa luận sau khi bảo vệ theo quy định của chuyên ngành.

2

1618215

Lê Hoàng Thanh Thảo

8,0

2,0

6,0

   Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Trưởng chuyên ngành CNSH Nông nghiệp.

                                                                                                      Trân trọng .

 

TRƯỞNG CHUYÊN NGÀNH

CNSH NÔNG NGHIỆP

 

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

(Đã ký)

 

Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273