UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO NỘP ĐỀ CƯƠNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2018 CHUYÊN NGÀNH CNSH NÔNG NGHIỆP

- Thời gian nộp: thứ 3 (06/03/2018)
- Địa điểm nộp: phòng B23 Trường đại học Khoa học tự nhiên
- Nội dung nộp: 
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273