BIỂU MẪU

Tên file

Quy trình hồ sơ CBVC đi công tác đào tạo nước ngoài

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 2.3 MB
 • Lượt tải: 2500

Cam kết bảo lãnh

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 36 KB
 • Lượt tải: 1978

Cam kết đóng góp

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 33 KB
 • Lượt tải: 1972

Báo cáo kết quả

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 18.2 KB
 • Lượt tải: 1831

Đơn xin gia hạn công tác tại nước ngoài

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 20.4 KB
 • Lượt tải: 1982

Đơn xin tiếp nhận ngắn hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 18.4 KB
 • Lượt tải: 2493

Đơn xin tiếp nhận dài hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 18.9 KB
 • Lượt tải: 1982

Đơn xin đi công tác nước ngoài ngắn hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 20.2 KB
 • Lượt tải: 2098

Đơn xin đi công tác nước ngoài dài hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 20.2 KB
 • Lượt tải: 1942
Sắp xếp theo::