BIỂU MẪU

Tên file

Đơn đăng ký tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS (BS-MS)

 • Ngày đăng: 20/02/2024
 • Size: 47.9 KB
 • Lượt tải: 236

Đơn xin chuyển điểm 2023

 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Size: 20.5 KB
 • Lượt tải: 562

Đơn xin chuyển chương trình 2023

 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Size: 18.5 KB
 • Lượt tải: 416

Đơn xin học lại - Buộc thôi học CTĐA

 • Ngày đăng: 07/09/2023
 • Size: 22.4 KB
 • Lượt tải: 452

Quy trình in giáo trình - khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học

 • Ngày đăng: 24/08/2023
 • Size: 38.5 KB
 • Lượt tải: 428

Đơn xin đổi tên đề tài KLTN

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 60.5 KB
 • Lượt tải: 1051

QD1974_Quy dinh học và chuẩn trình độ tiếng anh đầu ra K2018-2021

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 979.5 KB
 • Lượt tải: 1122

QD1754_ sửa đổi quy định học tiếng anh khóa 2016 2017

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 694.8 KB
 • Lượt tải: 695

QD 1712_ QD sửa đổi Quy định tiếng anh khóa 2018-2021

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 2.1 MB
 • Lượt tải: 795

QD 1625_Quy định chuẩn ngoại ngữ DHCQ_K2022 trở về sau

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 6.4 MB
 • Lượt tải: 780

QD 1168_ Chuẩn trình độ tiếng Anh khóa 2016-2017_CQ

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 1.6 MB
 • Lượt tải: 925

Điều kiện xét chuyên ngành và liên thông

 • Ngày đăng: 20/09/2022
 • Size: 260.4 KB
 • Lượt tải: 650

Quy định về % trùng lắp trên turnitin cho báo cáo KL/TTTN

 • Ngày đăng: 22/06/2022
 • Size: 21.9 KB
 • Lượt tải: 2891

PPT template

 • Ngày đăng: 16/03/2022
 • Size: 2.7 MB
 • Lượt tải: 1055

Internship report guideline

 • Ngày đăng: 16/03/2022
 • Size: 32.5 KB
 • Lượt tải: 1065

Form 2. Reviewer assessment on Internship report

 • Ngày đăng: 15/03/2022
 • Size: 19.1 KB
 • Lượt tải: 783

Form 1. Internship evaluation form - Site supervisor

 • Ngày đăng: 15/03/2022
 • Size: 25.3 KB
 • Lượt tải: 861

Template cover page

 • Ngày đăng: 15/03/2022
 • Size: 34 KB
 • Lượt tải: 767

Giới thiệu chung học phần Internship

 • Ngày đăng: 15/03/2022
 • Size: 173.6 KB
 • Lượt tải: 1314

Quy trình xin cấp giấy giới thiệu đi thực tập

 • Ngày đăng: 22/02/2022
 • Size: 13.3 KB
 • Lượt tải: 3440

Kế hoạch triển khai công tác giáo trình Đại học năm 2022

 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Size: 2 MB
 • Lượt tải: 948

Đơn xin nợ học phí

 • Ngày đăng: 29/09/2021
 • Size: 19.7 KB
 • Lượt tải: 1184

Rubric THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (HỘI ĐỒNG)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 138 KB
 • Lượt tải: 1733

Rubric THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CBHD)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 144.7 KB
 • Lượt tải: 1319

Rubric KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (HỘI ĐỒNG)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 149.1 KB
 • Lượt tải: 1880

Rubric KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (GVPB)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 185.4 KB
 • Lượt tải: 1259

Rubric KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (GVHD)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 149.7 KB
 • Lượt tải: 1887

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN/THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 56 KB
 • Lượt tải: 5845

Tóm tắt lý lịch khoa học

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 39.5 KB
 • Lượt tải: 978

Thư mời

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 27 KB
 • Lượt tải: 1306

Phiếu đăng ký thực tập tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 36 KB
 • Lượt tải: 2202

Phiếu đăng ký khoá luận tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 36 KB
 • Lượt tải: 2195

Mẫu đề cương khoá luận tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 28.5 KB
 • Lượt tải: 3089

Mẫu bìa Khoá Luận - Thực tập tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 29.5 KB
 • Lượt tải: 4416

Mẫu lý lịch thỉnh giảng

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 50 KB
 • Lượt tải: 1303

Giấy xác nhận chỉnh sửa báo cáo

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 27 KB
 • Lượt tải: 836

Bảng nhận xét phản biện

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 31 KB
 • Lượt tải: 1366

Bảng nhận xét hướng dẫn (Thực tập tốt nghiệp)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 33.5 KB
 • Lượt tải: 1563

Bảng nhận xét hướng dẫn (Khóa luận tốt nghiệp)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 30 KB
 • Lượt tải: 1155
Sắp xếp theo::