BIỂU MẪU

Tên file

Đơn đăng ký tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS (BS-MS)

 • Ngày đăng: 20/02/2024
 • Size: 47.9 KB
 • Lượt tải: 111

Đơn xin chuyển điểm 2023

 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Size: 20.5 KB
 • Lượt tải: 455

Đơn xin chuyển chương trình 2023

 • Ngày đăng: 22/09/2023
 • Size: 18.5 KB
 • Lượt tải: 311

Đơn xin học lại - Buộc thôi học CTĐA

 • Ngày đăng: 07/09/2023
 • Size: 22.4 KB
 • Lượt tải: 330

Sử dụng thiết bị - dụng cụ dùng chung của Khoa

 • Ngày đăng: 19/06/2023
 • Size: 5.5 MB
 • Lượt tải: 503

Đơn xin đổi tên đề tài KLTN

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 60.5 KB
 • Lượt tải: 892

Quy định về % trùng lắp trên turnitin cho báo cáo KL/TTTN

 • Ngày đăng: 22/06/2022
 • Size: 21.9 KB
 • Lượt tải: 1850

Virtual background

 • Ngày đăng: 20/05/2022
 • Size: 4.4 MB
 • Lượt tải: 1100

Quy trình xin cấp giấy giới thiệu đi thực tập

 • Ngày đăng: 22/02/2022
 • Size: 13.3 KB
 • Lượt tải: 2940

Quy trình/Thủ tục Tiếp nhận Sinh viên quốc tế

 • Ngày đăng: 04/11/2021
 • Size: 15.7 KB
 • Lượt tải: 779

Đơn xin nợ học phí

 • Ngày đăng: 29/09/2021
 • Size: 19.7 KB
 • Lượt tải: 1092

Rubric THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (HỘI ĐỒNG)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 138 KB
 • Lượt tải: 1595

Rubric THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CBHD)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 144.7 KB
 • Lượt tải: 1191

Rubric KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (HỘI ĐỒNG)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 149.1 KB
 • Lượt tải: 1757

Rubric KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (GVPB)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 185.4 KB
 • Lượt tải: 1148

Rubric KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (GVHD)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 149.7 KB
 • Lượt tải: 1764

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN/THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 56 KB
 • Lượt tải: 5204

Tóm tắt lý lịch khoa học

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 39.5 KB
 • Lượt tải: 896

Thư mời

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 27 KB
 • Lượt tải: 1219

Phiếu đăng ký thực tập tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 36 KB
 • Lượt tải: 2092

Phiếu đăng ký khoá luận tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 36 KB
 • Lượt tải: 2096

Mẫu đề cương khoá luận tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 28.5 KB
 • Lượt tải: 2930

Mẫu bìa Khoá Luận - Thực tập tốt nghiệp

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 29.5 KB
 • Lượt tải: 4088

Mẫu lý lịch thỉnh giảng

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 50 KB
 • Lượt tải: 1217

Giấy xác nhận chỉnh sửa báo cáo

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 27 KB
 • Lượt tải: 763

Bảng nhận xét phản biện

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 31 KB
 • Lượt tải: 1285

Bảng nhận xét hướng dẫn (Thực tập tốt nghiệp)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 33.5 KB
 • Lượt tải: 1448

Bảng nhận xét hướng dẫn (Khóa luận tốt nghiệp)

 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Size: 30 KB
 • Lượt tải: 1061

Văn bản tiếng Anh

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 74.5 KB
 • Lượt tải: 3464

Văn bản tiếng Việt

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 76.1 KB
 • Lượt tải: 2961

Poster A4

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 86.5 KB
 • Lượt tải: 2699

PPT tiếng việt tỉ lệ 16:9

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 93.4 KB
 • Lượt tải: 3541

PPT tiếng việt tỉ lệ 4:3

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 83.5 KB
 • Lượt tải: 2677

PPT tiếng anh tỉ lệ 16:9

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 93.8 KB
 • Lượt tải: 2610

PPT tiếng anh tỉ lệ 4:3

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 80.2 KB
 • Lượt tải: 2331

Quy trình hồ sơ CBVC đi công tác đào tạo nước ngoài

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 2.3 MB
 • Lượt tải: 2386

Cam kết bảo lãnh

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 36 KB
 • Lượt tải: 1912

Cam kết đóng góp

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 33 KB
 • Lượt tải: 1910

Báo cáo kết quả

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 18.2 KB
 • Lượt tải: 1751

Đơn xin gia hạn công tác tại nước ngoài

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 20.4 KB
 • Lượt tải: 1917

Đơn xin tiếp nhận ngắn hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 18.4 KB
 • Lượt tải: 2428

Đơn xin tiếp nhận dài hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 18.9 KB
 • Lượt tải: 1913

Đơn xin đi công tác nước ngoài ngắn hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 20.2 KB
 • Lượt tải: 2029

Đơn xin đi công tác nước ngoài dài hạn

 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Size: 20.2 KB
 • Lượt tải: 1880
Sắp xếp theo::