BIỂU MẪU

Tên file

Virtual background

 • Ngày đăng: 20/05/2022
 • Size: 4.4 MB
 • Lượt tải: 1311

Văn bản tiếng Anh

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 74.5 KB
 • Lượt tải: 3621

Văn bản tiếng Việt

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 76.1 KB
 • Lượt tải: 3278

Poster A4

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 86.5 KB
 • Lượt tải: 2825

PPT tiếng việt tỉ lệ 16:9

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 93.4 KB
 • Lượt tải: 3826

PPT tiếng việt tỉ lệ 4:3

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 83.5 KB
 • Lượt tải: 2887

PPT tiếng anh tỉ lệ 16:9

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 93.8 KB
 • Lượt tải: 2781

PPT tiếng anh tỉ lệ 4:3

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 80.2 KB
 • Lượt tải: 2484
Sắp xếp theo::