BIỂU MẪU

Tên file

Virtual background

 • Ngày đăng: 20/05/2022
 • Size: 4.4 MB
 • Lượt tải: 1100

Văn bản tiếng Anh

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 74.5 KB
 • Lượt tải: 3464

Văn bản tiếng Việt

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 76.1 KB
 • Lượt tải: 2962

Poster A4

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 86.5 KB
 • Lượt tải: 2699

PPT tiếng việt tỉ lệ 16:9

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 93.4 KB
 • Lượt tải: 3542

PPT tiếng việt tỉ lệ 4:3

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 83.5 KB
 • Lượt tải: 2677

PPT tiếng anh tỉ lệ 16:9

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 93.8 KB
 • Lượt tải: 2610

PPT tiếng anh tỉ lệ 4:3

 • Ngày đăng: 17/01/2019
 • Size: 80.2 KB
 • Lượt tải: 2331
Sắp xếp theo::