UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

KHUNG CTĐT CAO HỌC SINH LÝ ĐỘNG VẬT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ngành: SINH HỌC THỰC NGHIỆM – hướng SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Áp dụng khóa 2015 - 2017

 

Phương thức giảng dạy môn học không thực hiện luận văn (Phương thức 1)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành *

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

36

I

Môn học bắt buộc

 

 

18

 1.  

Nội tiết học

2

1

3

 1.  

Y sinh học tái tạo

2

1

3

 1.  

Các chủ đề trong miễn dịch học

3

1

4

 1.  

Sinh lý sinh hóa các quá trình trong cơ thể

3

1

4

 1.  

Thực tập chuyên ngành

 

4

4

II

Môn tự chọn

 

 

18

 1.  

Cơ sở phân tử và tế bào của hoạt động của neuron thần kinh

2

1

3

 1.  

Sinh lý dinh dưỡng

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử Eukaryote

2

1

3

 1.  

Genomics ứng dụng trên người và động vật

2

1

3

 1.  

Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng

2

1

3

 1.  

Proteomics

2

1

3

 1.  

Sinh lý tập tính

2

1

3

 1.  

Giải phẩu học động vật

2

1

3

 1.  

Độc học

2

1

3

 1.  

Huyết học ứng dụng

2

1

3

 1.  

Sinh lý trong ung thư

2

1

3

 1.  

Sinh lý quá trình lão hóa

2

1

3

 1.  

Mô hình động vật trong nghiên cứu Y sinh

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong hỗ trợ sinh sản

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y

2

1

3

 1.  

Công nghệ thực phẩm

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học dược

2

1

3

 1.  

Chuyển gene ở tế bào động vật

2

1

3

 1.  

Sinh học tế bào

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Di truyền phát triển động vật

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh hóa học

2

1

3

 1.  

Virus học

2

1

3

31.

Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ

2

1

3

C

Đồ án tốt nghiệp

 

 

6

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, ……

Phương thức 1 chỉ mở khi số học viên đăng ký  ≥10

 

- Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành *

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

31

I

Môn học bắt buộc

 

 

16

 1.  

Phương pháp NCKH

2

 

2

 1.  

Nội tiết học

2

1

3

 1.  

Y sinh học tái tạo

2

1

3

 1.  

Các chủ đề trong miễn dịch học

3

1

4

 1.  

Sinh lý sinh hóa các quá trình trong cơ thể

3

1

4

II

Môn tự chọn

 

 

15

 1.  

Cơ sở phân tử và tế bào của hoạt động của neuron thần kinh

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử Eukaryote

2

1

3

 1.  

Chuyển gene ở tế bào động vật

2

1

3

 1.  

Genomics ứng dụng trên người và động vật

2

1

3

 1.  

Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng

2

1

3

 1.  

Proteomics

2

1

3

 1.  

Sinh lý tập tính

2

1

3

 1.  

Giải phẩu học động vật

2

1

3

 1.  

Độc học

2

1

3

 1.  

Huyết học ứng dụng

2

1

3

 1.  

Sinh lý trong ung thư

2

1

3

 1.  

Sinh lý quá trình lão hóa

2

1

3

 1.  

Mô hình động vật trong nghiên cứu Y sinh

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong hỗ trợ sinh sản

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y

2

1

3

 1.  

Công nghệ thực phẩm

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học dược

2

1

3

 1.  

Sinh lý dinh dưỡng

2

1

3

 1.  

Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên ngành

 

3

3

C

Luận văn

 

 

12

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, ……

Sinh lý động vật
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273