UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Khung chương trình đào tạo sau đại học ngành Công nghệ Sinh học

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Áp dụng khóa 2015 - 2017

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành *

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

32

I

Môn học bắt buộc

 

 

11

 1.  

Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học

2

 

2

 1.  

Sinh học phân tử tế bào

2

1

3

 1.  

Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao

3

 

3

 1.  

Các vấn đề hiện đại trong CNSH

2

1

3

II

Môn tự chọn

 

 

21

 

Hướng chuyên ngành Nông nghiệp

 

 

 

 1.  

Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng

3

 

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật

3

 

3

 1.  

Tín hiệu và giao tiếp ở thực vật

3

 

3

 

Hướng chuyên ngành Công nghiệp

 

 

 

 1.  

Công nghệ thực phẩm

3

 

3

 1.  

Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học

3

 

3

 1.  

Hướng chuyên ngành Y Dược

 

 

 

 1.  

Công nghệ Y sinh học tái tạo

2

 

2

 1.  

Miễn dịch bệnh và phòng vệ

3

 

3

 1.  

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

3

 

3

 1.  

Sinh học tế bào gốc

3

 

3

 1.  

Sinh học ung thư

3

 

3

 1.  

Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học

3

 

3

 

Môn chung cho các hướng chuyên ngành

 

 

 

 1.  

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ

2

 

2

 1.  

Protein: cấu trúc, chức năng và công nghệ

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên ngành CNSH (Biểu hiện và tinh chê protein tái tổ hợp)

 

3

3

 1.  

Sở hữu trí tuệ và Công nghệ sinh học

3

 

3

C

Luận văn

 

 

15

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, ……

Phương thức Nghiên cứu (Phương thức 3)

Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC                  

Áp dụng khóa 2015 – 2017

 

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

12

I

Môn học bắt buộc

 

 

5

 1.  

Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học

2

 

2

 1.  

Các vấn đề hiện đại trong Công nghệ Sinh học

2

1

3

II

Môn tự chọn

 

 

7

 

Hướng chuyên ngành Nông nghiệp

 

 

 

 1.  

Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng

3

 

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật

3

 

3

 1.  

Tín hiệu và giao tiếp ở thực vật

3

 

3

 

Hướng chuyên ngành Công nghiệp

 

 

 

 1.  

Công nghệ thực phẩm

3

 

3

 1.  

Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học

3

 

3

 

Hướng chuyên ngành Y Dược

 

 

 

 1.  

Công nghệ Y sinh học tái tạo

2

 

2

 1.  

Miễn dịch bệnh và phòng vệ

3

 

3

 1.  

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

3

 

3

 1.  

Sinh học tế bào gốc

3

 

3

 1.  

Sinh học ung thư

3

 

3

 1.  

Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học

3

 

3

 1.  

Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao

3

 

3

 

Môn chung cho các hướng chuyên ngành

 

 

 

 1.  

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ

2

 

2

 1.  

Protein: cấu trúc, chức năng và công nghệ

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên ngành CNSH (Biểu hiện và tinh chê protein tái tổ hợp)

 

3

3

 1.  

Sở hữu trí tuệ và Công nghệ sinh học

3

 

3

 1.  

Sinh học phân tử tế bào

2

1

3

C

Luận văn

 

 

35

 1.  

Chuyên đề luận văn

 

 

3

 1.  

Luận văn tốt nghiệp

 

 

32

D

Bài báo khoa học (**)

 

 

 

(*) Thực hành có thể là bài tập, thực tập, seminar, …

(**) Bài báo khoa học: Học viên phải có ít nhất một bài báo (thuộc danh mục các bài báo được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh GS-PGS nhà nước Việt Nam qui định) có liên quan đến nội dung luận văn do học viên làm tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả)

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273