UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC

BM. CNSH THỰC VẬT & CHUYỂN HÓA SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              

                                                                                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM 2020

 

   Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM, Bộ môn Công nghệ sinh học Thực vật & Chuyển hóa sinh học thông báo đến toàn thể sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học Nông nghiệp kế hoạch nộp báo cáo và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

   1. Hình thức trình bày khóa luận: theo quy định của khoa Sinh học – Công nghệ sinh học. Quyển báo cáo cần có chữ ký và xác nhận đồng ý cho bảo vệ khóa luận của cán bộ hướng dẫn trên trang bìa lót.

   2. Số lượng nộp: 2 quyển (gồm: 1 quyển cho Hội đồng và 1 quyển cho Cán bộ phản biện).

   3. Thời gian và địa điểm nộp:

        Từ 09h00 đến 16h30, thứ sáu (04/09/2020) tại phòng B23 (227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5) cho thầy Trà Đông Phương (không nhận nộp trễ với mọi lý do).

   4. Thời gian dự kiến bảo vệ khóa luận: bắt đầu lúc 07h30, thứ sáu, ngày 11/09/2020.

 

                                                                                  BM. CNSH Thực Vật & Chuyển hóa sinh học

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273