UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Giới thiệu chương trình trao đổi với ĐH. Quốc gia Chung Hsing - Đài Loan

Chương trình trao đổi với ĐH. Quốc gia Chung Hsing, Đài Loan
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273