UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình trao đổi với ĐH. Quốc gia Chung Hsing, Đài Loan

Chương trình trao đổi với ĐH. Quốc gia Chung Hsing, Đài Loan

Chương trình trao đổi giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM và trường ĐH. Quốc gia Chung Hsing - Đài Loan bậc đại học và sau đại học dành cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học và Sinh học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273