UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

KHUNG CTĐT CAO HỌC DI TRUYỀN

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ngành: DI TRUYỀN

Áp dụng khóa 2015 – 2017

 

- Phương thức giảng dạy môn học không thực hiện luận văn (Phương thức 1)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành (*)

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

38

I

Môn học bắt buộc

 

 

17

 1.  

Sinh học phân tử tế bào

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

2

1

3

 1.  

Miễn dịch học phân tử

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

2

 

2

 1.  

Thực tập chuyên đề

 

3

3

II

Môn tự chọn

 

 

21

 1.  

Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

2

1

3

 1.  

Di truyền học ung thư

2

1

3

 1.  

Di truyền vi sinh vật trong y học

2

1

3

 1.  

Di truyền học nông nghiệp

2

1

3

 1.  

Sự chuyển gene thực vật

2

1

3

 1.  

Những vấn đề di truyền học hiện đại

2

1

3

 1.  

Các môn thuộc các ngành khác của ngành Sinh học

 

 

≤6

C

Đồ án tốt nghiệp

 

 

6

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar,  …

Phương thức 1 chỉ mở khi số học viên đăng ký  ≥10

 

- Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

29

I

Môn học bắt buộc

 

 

14

 1.  

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

2

 

2

 1.  

Sinh học phân tử tế bào

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên đề

 

3

3

II

Môn tự chọn

 

 

15

 1.  

Miễn dịch học phân tử

2

1

3

 1.  

Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

2

1

3

 1.  

Di truyền học ung thư

2

1

3

 1.  

Di truyền vi sinh vật trong y học

2

1

3

 1.  

Di truyền học nông nghiệp

2

1

3

 1.  

Sự chuyển gene thực vật

2

1

3

 1.  

Những vấn đề di truyền học hiện đại

2

1

3

 1.  

Các môn thuộc các ngành khác của ngành Sinh học

 

 

≤3

C

Luận văn

 

 

15

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar,  …

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273