UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Đề cương
Đề cương môn học
STT Mã HP Tên học phần Số TC BB/TC
1 BTE10035
Thực tập thực tế (INTERNSHIP)
3
BB
Tổng cộng 3
Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP)
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273