UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Khung chương trình đào tạo sau đại học (Áp dụng khóa 2018-2019)

  1. Loại chương trình đào tạo:
  • Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1)
  • Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2)
  • Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là Phương thức 3)
  1. Khung chương trình:

a. Thời gian đào tạo: tùy thuộc theo đối tượng người học, thời gian đào tạo sẽ khác nhau. Học viên được quyền đề nghị thay đổi đối tượng người học theo nguyên tắc như sau:

2

  b. Cấu trúc chương trình đào tạo: tùy theo phương thức đào tạo và đối tượng người học, học viên cần phải đạt:

ctct_1

(*) Bài báo khoa học: học viên học theo Phương thức 1 phải là tác giả chính của ít nhất 1 bài báo khoa học, thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định, trình bày nội dung nghiên cứu của luận văn trước khi đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ.

             c. Khung chương trình:  Các môn học mà học viên có thể tham gia học và tích lũy số tín chỉ cho chương trình đào tạo bao gồm:

khing_CT1

khung_ct2_1

khung_CT3

khung_CT4

 

 

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273