UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thẻ sinh viên vào PTN. CNSH Thực vật

PTN. Công nghệ sinh học Thực vật xin thông báo. Các bạn sinh viên được nhận vào PTN yêu cầu điều thông tin vào thẻ và nộp 3 bản cho PTN (phòng B23) trong vòng 7 ngày (kể từ ngày phỏng vấn).
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273