UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CNSH NÔNG NGHIỆP (2018- 2019)

  • Thời gian nộp: thứ 3 (06/03/2018)
  • Địa điểm nộp: phòng B23 Trường đại học Khoa học tự nhiên
  • Nội dung nộp:
  1. Đề cương khóa luận (1 trang A4 theo mẫu đính kèm)
  2. Phiếu đăng ký làm khóa luận (mẫu đính kèm)
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273