UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - CAO HỌC NGÀNH SINH HỌC / CÔNG NGHỆ SINH HỌC (BS-MS)

Chương trình Liên thông Đại học - Cao học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273