UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

KHUNG CTĐT VI SINH VẬT HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: VI SINH VẬT HỌC

Áp dụng khóa 2015 – 2017

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

34

I

Môn học bắt buộc

 

 

13

 1.  

Phương pháp luận NCKH

2

 

2

 1.  

Di truyền học vi sinh vật

2

1

3

 1.  

Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật

1

2

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên ngành vi sinh

 

2

2

II

Môn tự chọn

 

 

21

 1.  

Seminar

2

1

3

 1.  

Sinh học tế bào

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

2

1

3

 1.  

Sinh thái học vi sinh vật

1

2

3

 1.  

Công nghệ vi sinh vật

2

1

3

 1.  

Sự tương tác ở vi sinh vật

2

1

3

 1.  

Vi sinh vật môi trường

2

1

3

 1.  

Vi sinh vật thực phẩm

2

1

3

 1.  

Miễn dịch học

2

1

3

 1.  

Virus học

2

1

3

 1.  

Phân tích hệ thống

2

1

3

 1.  

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu khoa học

2

1

3

 1.  

Biểu hiện protein tái tổ hợp trong Prokaryotes và Eukaryotes

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học Bacillus

3

 

3

C

Luận văn

 

 

15

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, …

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273