Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Phiếu đánh giá môn học ngành Sinh học

 

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

Đường link phiếu đánh giá

Khóa 2016

    1         BIO00002       Sinh đại cương 2                                                                                                  https://goo.gl/forms/808JphS0cfWdV67E2

    2         ENV00003      Con người và môi trường                                                                                 https://goo.gl/forms/LGLHFCnpOixiGY7L2

    3         CHE00003      Hóa đại cương 3                                                                                                 https://goo.gl/forms/ALIZm1I4DM6kN3iy2

    4         BAA00012      Anh văn 2                                                                                                              https://goo.gl/forms/ALIZm1I4DM6kN3iy2

    5         BIO00082       Thực tập Sinh đại cương 2                                                                              https://goo.gl/forms/8iYkXNRcTWJMvJas2

    6         MTH00002     Toán cao cấp C                                                                                                    https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

    7         CHE00082      Thực hành Hóa ĐC 2                                                                                         https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

    8         MTH00040      Xác suất thống kê                                                                                                 https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

    9         PHY00002      Vật lý đại cương 2                                                                                                 https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

   10        BAA00022      Thể dục 2                                                                                                               https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

  MÔN CHUNG

1

CTH003

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khóa 2015 )

https://goo.gl/forms/uIAAjKlhi1UJYXUN2

2

NNA103

Anh văn 3 (Khóa 2015)

https://goo.gl/forms/uIAAjKlhi1UJYXUN2

PHẦN CƠ SỞ (Khóa 2015)(Học tại Linh Trung)

3

SHH113

Thực vật học

https://goo.gl/forms/uIAAjKlhi1UJYXUN2

4

SHH114

Động vật học

https://goo.gl/forms/uIAAjKlhi1UJYXUN2

5

SHH116

Sinh hóa cơ sở

https://goo.gl/forms/uIAAjKlhi1UJYXUN2

6

SHH117

Sinh lý thực vật

https://goo.gl/forms/uIAAjKlhi1UJYXUN2

7

SHH119

Vi sinh ( lý thuyết)

 

https://goo.gl/forms/rh4UjPPMgZAGWDjs2

 

 

8

SHH121

Sinh học phân tử đại cương (lý thuyết)

https://goo.gl/forms/rh4UjPPMgZAGWDjs2

9

SHH107

TT Tài nguyên đa dạng SH

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

10

SHH143

TT Thực vật học

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

11

SHH144

TT Động vật học

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

12

SHH146

TT Sinh hóa cơ sở

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

13

SHH147

TT Sinh lý thực vật

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

PHẦN CƠ SỞ (Khóa 2014)

14

SHH120

Di truyền ( lý thuyết )

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

15

SHH145

Thực tập Sinh thái học

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

16

SHH150

Thực tập Di truyền

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

Học phần chuyên ngành (4tc bắt buộc+6tc tự chọn định hướng+14tc tự chọn tự do)

1. Chuyên ngành SINH LÝ THỰC VẬT

17

SHH253

Sự hóa củ

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

18

SHH254

Thủy canh học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

19

SHH255

Nuôi cấy mô và tế bào TV

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

2. Chuyên ngành SINH HỌC ĐỘNG VẬT

20

SHH312

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và ƯD

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

21

SHH315

Sinh lý dinh dưỡng

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

22

SHH316

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật nuôi

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

23

SHH353

Vật liệu y sinh

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

24

SHH357

Sinh lý bệnh học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

25

SHH317

Di truyền người

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

3. Chuyên ngành SINH THÁI - TÀI NGUYÊN SINH VẬT

26

SHH411

Hệ thống học động vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

27

SHH413

Sinh học bảo tồn

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

28

SHH451

Chỉ thị sinh học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

29

SHH452

Chính sách môi trường

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

30

SHH459

Hệ sinh thái nông nghiệp

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

31

SHH460

Ô nhiễm môi trường

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

32

SHH461

Phiêu sinh và Động vật đáy

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

33

SHH463

Seminar chuyên đề ST và Tài nguyên thiên nhiên

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

34

SHH466

Sinh thái cảnh quan đại cương

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

35

SHH471

Tài nguyên di truyền Thực vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

36

SHH473

Thực vật dân tộc học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

37

SHH480

Những vấn đề mới trong Sinh thái và Tài nguyên SV

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

38

SHH483

Sự thích nghi ở thực vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

39

SHH485

Ứng dụng Sinh thái học trong Sử dụng đất

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

40

SHH661

Viết và trình bày báo cáo khoa học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

4. Chuyên ngành SINH HÓA

41

SHH553

Sinh hóa môi trường

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

42

SHH556

Hóa sinh y học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

43

SHH561

Sinh hóa nông  - lâm - ngư nghiệp

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

44

SHH551

Bảo quản lương thực thực phẩm

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

45

SHH558

Quản lý an toàn chất lượng TP

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

46

SHH559

Công nghệ lên men

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

47

SHH580

Những vấn đề mới trong sinh hóa học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

4. Chuyên ngành VI SINH

48

SHH612

Kỹ thuật vi sinh

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

49

SHH654

Kỹ thuật trồng nấm và chế biến

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

50

SHH657

Vi sinh thực phẩm

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

51

SHH658

Vi sinh thú y

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

4. Chuyên ngành DI TRUYỀN - SINH HỌC PHÂN TỬ

52

SHH711

Kĩ thuật di truyền

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

53

SHH712

Chọn giống cây trồng

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

 

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907