UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình đào tạo sau đại học ngành Sinh hóa

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: HÓA SINH HỌC

Áp dụng khóa 2015 – 2017

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

32

I

Môn học bắt buộc

 

 

17

 1.  

Phương pháp luận NCKH

2

0

2

 1.  

Động học Enzym

2

1

3

 1.  

Sinh hóa của sự điều hòa và truyền tín hiệu tế bào

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật sinh hóa

1

2

3

 1.  

Công nghệ sinh hóa học

2

1

3

 1.  

Sinh học tế bào

2

1

3

II

Môn tự chọn

 

 

15

 1.  

Proteomics

2

1

3

 1.  

Dinh dưỡng và Sinh hoá lâm sàng

2

1

3

 1.  

Các kỹ thuật hiện đại trong công nghệ thực phẩm

2

1

3

 1.  

Các phương pháp phổ nghiên cứu hợp chất hữu cơ

1

2

3

 1.  

Polyscharride và các hoạt tính sinh học

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

2

1

3

 1.  

Sinh hóa học thực vật

2

1

3

 1.  

Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở thực vật

2

1

3

 1.  

Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Các môn tự chọn khác thuộc khoa Sinh học- CNSH

2

1

3

C

Luận văn

 

 

15

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, …

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273