UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Hình ảnh

Quy trình đăng ký và xét chọn chuyên ngành
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273